.TR uzantılı alan adlarının alınması hakkında

Şu anda tahsis edilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. gibi alan adlarına ek olarak, yakın gelecekte "tr" uzantılı (örneğin, trabis.tr) alan adlarının da tahsisi mümkün hale gelecektir. Bu tahsis süreci, İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği'ne dayanarak hazırlanan "a.tr" Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar metninin 25.08.2023 tarihinde yayımlanması ile başlayacaktır.

14 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlayacak süreçte, mevcut alan adlarının sahiplerine öncelik tanınacak ve "tr" uzantılı alan adlarını alabilmeleri için fırsat verilecektir (Örneğin, trabis.gov.tr sahibine trabis.tr için öncelik tanınacaktır). Öncelik süreci tamamlandıktan sonra, "ilk gelen ilk alır" kuralı uyarınca halihazırda tahsis edilen diğer belgesiz uzantılar gibi "tr" uzantılı alan adları da tahsis edilebilecektir.

Önceliklendirme esnasında üç farklı kategoride tahsis süreçleri yürütülecektir. Kategorilere dair detaylar aşağıdaki gibidir:

Kategori 1: Bu kapsamda öncelik verilecek uzantılar Tebliğ’in 27. Maddesinde sayılan "gov.tr," "edu.tr," "tsk.tr," "bel.tr," "pol.tr," "k12.tr" uzantılı alan adlarından 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle tahsis edilenlerdir. Sayılan uzantılar için hiyerarşik bir sıra göz önünde bulundurularak (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir) "a.tr" yapısındaki alan adlarının tahsisi tamamlanacaktır. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapıldıktan sonra 2. Kategori kapsamındaki tahsis işlemlerine geçilecektir.

Kategori 2: 2. kategoride, 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsis edilen "org.tr" uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda üç aylık bir süre öngörülmüş olup, 1. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk bir aylık süreçte başvurular alınacak ve başvuru ile birlikte sayılan niteliklerin karşılandığına dair belgeler de iletilmelidir. Sonraki iki aylık süreçte ise değerlendirme ve tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapıldıktan sonra 3. Kategori işlemlerine geçilecektir.

Kategori 3: 3. kategori kapsamında uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği uygulanacak olup, sırası ile Usul ve Esas’ta belirlenen "kep.tr," "av.tr," "dr.tr," "com.tr," "org.tr," "net.tr," "gen.tr," "web.tr," "name.tr," "info.tr," "tv.tr," "bbs.tr," "tel.tr" uzantılı alan adlarından 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsis edilenlere öncelik verilecektir (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir). Bu kapsamda dört aylık bir süre öngörülmüş olup, 2. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvurular alınacak ve talepler toplanacaktır. Sonraki bir aylık süreçte değerlendirme yapılıp tahsisler gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

Tüm bu kategorilerin tamamlanmasının ardından "ilk gelen ilk alır" kuralı işletilerek "a.tr" yapısındaki alan adları, mevcut alan adları gibi tahsis edilebilecektir.